UWAGA. W sprawie reklamacji i próśb o zablokowanie numeru lub zaprzestania otrzymywania komunikatów SMS/MMS prosimy o kontakt wyłącznie na adres mailowy: sms.complaints@yahoo.fr

Zgłoszenie musi zawierać numer telefonu z którego był wysyłany sms

 

Regulamin Usługi "TOWARZYSKI CHAT SMS i IVR"

§1

DEFINICJE

Następujące wyrażenia i zwroty użyte w niniejszym Regulaminie oznaczają odpowiednio:

1. "Organizator”- AK SYSTEM Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie, przy ul.Marszałkowskiej 58 zarejestrowana pod numerem KRS 0000449892
2. "Usługa” – oznacza serwisy oferowane przez Organizatora, pod nazwą TOWARZYSKI CHAT SMS i IVR, polegające na umożliwieniu Użytkownikowi prowadzenia „pogawędek” o tematyce towarzyskiej, w szczególności poprzez wysłanie przez Użytkownika wiadomości SMS na Numer dostępowy i uzyskanie odpowiedzi zwrotnej, jak również wykonywanie połączeń telefonicznych na Numer dostępowy i podjęcie rozmowy z Asystentką

3. "Numer dostępowy” - wskazany przez Organizatora numer:

a. Numery do wysyłania sms:

72896, 72858 (2,00 zł netto, to jest 2,46 zł brutto), na który Użytkownik może wysyłać wiadomości SMS w ramach Usługi

74896, 74858 (4,00 zł netto, to jest 4,92 zł brutto), na który Użytkownik może wysyłać wiadomości SMS w ramach Usługi

b. Numery do połączeń głosowych:

*73880, *73881, *73882, *73883, *73884, *73885, *73886, *73887, *73888, *73889 (3,00 zł netto, to jest 3,69 zł brutto za 1 miniutę połączenia), na które użytkownik może dzwonić w ramach Usługi

708777708, 708777807, 708770708, 708770711, 708770714, 708770740, 708777500, 708777533, 708777570

708777577 (4,00 zł netto, to jest 4,92 zł brutto za 1 minutę połączenia), na które użytkownik może dzwonić w ramach Usługi

*728676 (2,00 zł netto, to jest 2,46 zł brutto za 1 minutę połączenia), na które użytkownik może dzwonić w ramach Usługi

4. "Asystentka” – oznacza odpowiednio wyspecjalizowane osoby, zawodowo zajmujące się pogawędkami towarzyskimi, odpowiedzialne za kontakt z Użytkownikiem w ramach Usługi;

6. "Użytkownik”- każda osoba fizyczna, pełnoletnia i posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, będąca pełnoprawnym użytkownikiem telefonu komórkowego funkcjonującego w sieci polskiego operatora telefonii komórkowej i korzystająca z Usługi poprzez wysłanie co najmniej jednego SMS lub/i wykonania co najmniej jednego połączenia telefonicznego IVR - zgodnie z procedurą określoną w §3 niniejszego Regulaminu

6. "Regulamin”- oznacza niniejsze warunki i postanowienia, które określają zasady Usługi TOWARZYSKI CHAT SMS i IVR

§2

POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Organizator czuwa nad prawidłowym funkcjonowaniem Usługi.

2. Organizator dołoży wszelkich starań w celu zapewnienia prawidłowego działania Usługi.

3. Usługa dostępna jest dla Użytkowników 24h na dobę, aż do momentu jej odwołania przez Organizatora.

4. Usługa jest dostępna w sieciach polskich operatorów telefonii komórkowej (T-Mobile, Orange, Plus, Play), zarówno w systemie postpaid (abonamentowym) jak i prepaid (bezabonamentowym).

5. Koszt korzystania z Usługi jest określony w §1 ust.3 Regulaminu.

6. Organizator dołoży wszelkich starań w celu zapewnienia prawidłowego działania Usługi. Operatorzy sieci telefonii komórkowych odpowiadają wyłącznie za usługi telekomunikacyjne umożliwiające korzystanie z Usługi.

7. Każdy z użytkowników przed skorzystaniem z Usługi jest zobowiązany do zapoznania się z postanowieniami Regulaminu. Skorzystanie z Usługi jest jednoznaczne z zaakceptowaniem postanowień Regulaminu przez Użytkownika.

11. Całkowitą odpowiedzialność za ewentualne błędy przy korzystaniu z Usługi (w szczególności wpisanie w treści SMSa nieprawidłowej treści, wysłanie SMSa lub wykonanie połączenia na nieprawidłowy numer skrócony) ponosi Użytkownik.

16. Treści przesyłane w ramach Usługi zawierają sceny erotyczne i są przeznaczone wyłącznie dla osób pełnoletnich 18+

§3

KORZYSTANIE Z USŁUGI

1. Użytkownik, który chce rozpocząć korzystanie z Usługi powinien:

a. w przypadku Usługi CHAT SMS; wysłać komunikat sms poprzedzony prefiksem na numer wyszczególniony w reklamie i w par. 1 punkt 3 Regulaminu,

b. w przypadku Usługi CHAT IVR wykonać połączenie telefoniczne na numer wyszczególniony w reklamie i w par. 1 punkt 3 Regulaminu

1. Odpowiedzi na zadane poprzez wiadomość SMS pytanie udzielane są poprzez wiadomość zwrotną SMS wysyłaną przez Asystentkę.

2. Użytkownik ma prawo w każdym czasie przerwać korzystanie z Usługi jak też rozpocząć korzystanie z niej na nowo.

4. Organizator zastrzega sobie prawo do przerwania korzystania z Usługi i zablokowania dostępu do Usługi - bez podawania przyczyny - Użytkownikowi, który wg Organizatora narusza postanowienia niniejszego Regulaminu, obowiązujące przepisy prawa lub zasady współżycia społecznego.

5. Informacje otrzymywane przez Użytkownika w ramach korzystania z Usługi nie mają charakteru porad i Organizator nie ponosi odpowiedzialności za sposób, w jaki Użytkownik je wykorzysta.

6. W trakcie trwania chatu sms lub rozmowy telefonicznej Użytkownik pozostaje anonimowy i nie musi podawać jakichkolwiek danych osobowych. Jedynym elementem identyfikującym Użytkownika, umożliwiającym korzystanie z Usługi, jest numer jego telefonu.

7. Opis Usługi dostępny jest na stronach internetowych, w reklamach prasowych i programach telewizyjnych.

8. Dostępność Usługi, szczegółowy sposób ich realizacji zależne są od operatora sieci komórkowej, z którym klient korzystający z Usługi zawarł umowę o świadczenie Usługi telekomunikacyjnych (niezależnie od rodzaju umowy, tj. pre-paid lub umowa na abonament).

9. Organizator zastrzega sobie prawo do zawieszania Usługi.

10. Zakończenia korzystania z Usługi można dokonać w każdym czasie, poprzez wysłanie SMSa o treści STOP pod numer dostępowy odpowiedni dla danej Usługi lub poprzez rozłączenie rozmowy telefonicznej

11. Użytkownik ma prawo w każdym czasie przerwać korzystanie z Usługi jak też rozpocząć korzystanie z niej na nowo.

12. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za usterki techniczne dotyczące przesyłania SMS-ów lub wykonywania połączeń IVR wynikłych po stronie Operatorów Sieci Komórkowych.

13. Usługa może zawierać treści erotyczne i jest przeznaczona wyłącznie dla osób pełnoletnich 18+

§4

OPŁATY

1. Użytkownik obciążany jest opłatą za korzystanie z Usługi, przy czym jej wysokość zależy od rodzaju Usługi. Koszty zależą od numeru specjalnego pod który wysyłany jest SMS lub wykonywane połączenie IVR, zgodnie z §1 ust.3

2. Opłata za skorzystanie z Usługi dokonywana jest przez Użytkownika za pośrednictwem operatora telekomunikacyjnego.

3. Opłaty pobierane są w drodze obciążenia rachunku telefonicznego Użytkownika (w przypadku telefonu na abonament) albo potrącenia opłaty z konta Użytkownika (w przypadku telefonu na kartę pre-paid).

§5

WYŁĄCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI

1. Dostawca nie ponosi odpowiedzialności za:

a. koszty poniesione przez Użytkownika, wynikające z korzystania z Usługi niezgodnie z informacjami zawartymi w opisach konkretnej Usługi w reklamach, bądź postanowieniach niniejszego Regulaminu;

b. niedostarczenie treści Usługi w sytuacji, gdy użytkownik będzie poza zasięgiem sieci lub nie będzie miał włączonego telefonu przed upływem okresu ważności wiadomości;

c. szkody spowodowane nieprawidłowym korzystaniem przez Użytkownika z Usługi;

d. problemy w funkcjonowaniu Usługi, jeżeli nastąpiły one wskutek zdarzeń, których Organizator przy zachowaniu należytej staranności nie był w stanie przewidzieć, lub którym nie mógł zapobiec, w szczególności w przypadku problemów w funkcjonowaniu Usługi związanych z jakością Usługi świadczonych przez operatorów sieci GSM oraz zdarzeń o charakterze siły wyższej;

e. przerwy w świadczeniu Usługi zaistniałe z przyczyn technicznych (np. konserwacja, przegląd, wymiana sprzętu);

f. utratę danych spowodowaną awarią sprzętu, systemu, zmianą modelu telefonu lub tez innymi okolicznościami niezależnymi od Organizatora;

g. wykonanie połączeń SMS i IVR z telefonu Użytkownika przez osoby nieuprawnione;

h. koszty związane z ewentualnym dokonywaniem przez Użytkownika kolejnych prób korzystania z Usługi, będącej przedmiotem postępowania reklamacyjnego;

i. skorzystanie z usługi przez osobę nieuprawnioną (w tym niepełnoletnią).

2. Całkowita odpowiedzialność Dostawcy wobec użytkownika (dochodzona na podstawie jakiegokolwiek tytułu prawnego) ograniczona jest do wysokości opłat faktycznie uiszczonych przez użytkownika w związku ze skorzystaniem z Usługi.

3. Dostawca nie ponosi odpowiedzialności i nie przewiduje możliwości zwrotu opłat należnych za skorzystanie z Usługi w przypadku błędów przy zamawianiu Usługi (w szczególności wpisanie w treści SMSa nieprawidłowej treści, wysłanie SMSa na nieprawidłowy numer dostępowy itp.) lub nieposiadania przez telefon, na który mają być przesyłane Materiały, odpowiednich funkcjonalności lub odpowiedniej ilości pamięci.

§6

REKLAMACJE

1. Koszty wysłanych przez Użytkowników wiadomości SMS lub wykonanych połączeń nie podlegają w żadnym przypadku zwrotowi i nie mogą stanowić podstawy do złożenia reklamacji z tego tytułu (reklamacje, z takimi żądaniami nie będą rozpatrywane). Wszelkie reklamacje i zastrzeżenia dotyczące korzystania z Usługi mogą być składane przez Użytkowników w następującej formie:

a. Pisemnej wraz ze szczegółowym uzasadnieniem, na adres: AK System Sp. z o.o. ul.Marszałkowska 58, Warszawa z dopiskiem MT FILMY;

b. Elektronicznej wraz ze szczegółowym uzasadnieniem za pomocą emaila na adres sms.complaints@yahoo.fr

2. Reklamacje mogą być składane przez cały czas trwania Usługi, jednakże nie później niż w terminie 14 dni od dnia jej zakończenia pod rygorem wygaśnięcia jakichkolwiek roszczeń danej osoby w związku z Usługą. Reklamacje wpływające po tym terminie nie będą rozpatrywane.

5. Jakiekolwiek reklamacje w stosunku do treści merytorycznych przekazywanych w ramach Usługi składane powinny być bezpośrednio do Asystentki, którego przekazu dotyczy reklamacja, a jeśli to nie będzie możliwe Organizator będzie pośredniczył w przekazywaniu takich reklamacji, bez ich rozpatrywania, pod warunkiem wskazania Asystentki oraz daty sesji sms lub rozmowy telefonicznej

3. Reklamacje Użytkowników dotyczące Usługi będą rozpatrywane niezwłocznie, jednakże nie później niż w terminie 21 dni roboczych od daty otrzymania. Zainteresowani zostaną powiadomieni o sposobie rozpatrzenia reklamacji listem poleconym, bądź emailem na adres sms.complaints@yahoo.fr najpóźniej w ciągu 7 dni od daty rozpatrzenia reklamacji, pod warunkiem podania adresu zwrotnego, na który ma być wysłana odpowiedź.

4. Do czasu rozpatrzenia reklamacji użytkownik nie powinien korzystać ponownie z tej samej Usługi. W przypadku skutecznego złożenia reklamacji, Organizator poinformuje Użytkownika o wyniku rozpoznania reklamacji na adres elektroniczny lub pocztowy wskazany uprzednio przez użytkownika w zgłoszeniu reklamacyjnym.

§7

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Organizator zastrzega sobie prawo w dowolnym czasie do zmiany niniejszego Regulaminu lub innych zasad i warunków świadczenia Usługi i funkcjonowania Usługi. Informacja o zmianach będzie umieszczona na stronie internetowej www.mtserwisy.pl

2. W przypadku braku akceptacji zmian Regulaminu, użytkownik powinien dezaktywować Usługę.

3. Organizator może współpracować z innym podmiotem w celu świadczenia danej usługi. W takim przypadku realizacja usługi może wymagać przekazania przez Organizatora takiemu podmiotowi informacji niezbędnych dla realizacji Usługi, związanych z danym Użytkownikiem (w szczególności numeru telefonu komórkowego Użytkownika).

4. W związku z funkcjonowaniem Usługi Organizator będzie utrzymywać w swoich bazach danych numer telefonu komórkowego, z którego zostało wykonane połączenie, przez okres wymagany przez odpowiednie przepisy prawa, a w szczególności przez okres umożliwiający rozpatrzenie zgłoszonych reklamacji lub innych roszczeń dotyczących Usługi. Organizator nie posiada dostępu do danych osobowych użytkowników i nie ma możliwości identyfikacji Użytkownika za pośrednictwem jego numeru telefonu.

5. Do korzystania z Usługi nie mają zastosowania ulgi dla grup abonentów na opłaty abonamentowe oraz usługi dodatkowe.

6. Każdy z Uczestników ma prawo żądania zaprzestania wykorzystywania przez Organizatora swojego numeru telefonu w ramach realizacji Usługi. Żądanie takie dla swej skuteczności powinno zostać przesłane za pośrednictwem maila wraz z podaniem numeru telefonu na adres sms.complaints@yahoo.fr. Zgłoszenie powinno zawierać numer telefonu, z którego Użytkownik zamawiał Usługę.

7. wszelkie zmiany Regulaminu wchodzą w życie z dniem ich publikacji na stronie internetowej www.mtserwisy.pl

8. Regulamin dostępny jest na stronie internetowej www.mtserwisy.pl oraz w siedzibie Organizatora.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Regulamin Usługi "MT FILMY"

§ 1

DEFINICJE

Następujące wyrażenia i zwroty użyte w niniejszym Regulaminie oznaczają odpowiednio:

1. "Organizator”- AK SYSTEM Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie, przy ul.Marszałkowskiej 58 zarejestrowana pod numerem KRS 0000449892

2. "Usługa” – oznacza usługę oferowaną przez Organizatora, polegającą na umożliwieniu Użytkownikowi dokonania subskrypcji otrzymywania linków do filmów erotycznych.

3. “Materiały” - linki do pobrania filmów erotycznych przesyłane jako SMS(y) lub/i WAP-Push(e) lub/i MMS(y) jak również filmy pobrane na telefon za pośrednictwem tych linków, lub otrzymywane MMSem.

3. "Numer dostępowy” - wskazany przez Organizatora numer:

60296 Orange, Polkomtel, P4, T-Mobile - bezpłatny

60286 Orange, Polkomtel, P4, T-Mobile - bezpłatny

60496 Orange, Polkomtel, P4, T-Mobile - bezpłatny

60287 Orange, Polkomtel, P4, T-Mobile - bezpłatny

4. "Użytkownik”- każda osoba fizyczna, pełnoletnia i posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, będąca pełnoprawnym użytkownikiem telefonu komórkowego funkcjonującego w sieci polskiego operatora telefonii komórkowej i korzystająca z Usługi poprzez wysłanie, co najmniej jednego SMS - a zgodnie z procedurą określoną w §3 niniejszego Regulaminu

5. "Regulamin”- oznacza niniejsze warunki i postanowienia, które określają zasady Usługi MT FILMY.

§2

POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Organizator czuwa nad prawidłowym funkcjonowaniem Usługi.

2. Organizator dołoży wszelkich starań w celu zapewnienia prawidłowego działania Usługi.

3. Usługa dostępna jest dla Użytkowników 24h na dobę, aż do momentu jej odwołania przez Organizatora.

4. Usługa jest dostępna w sieciach polskich operatorów telefonii komórkowej (T-Mobile, Orange, Plus, Play), zarówno w systemie postpaid (abonamentowym) jak i prepaid (bezabonamentowym).

5. Wysyłanie wiadomości SMS aktywujących Usługi na numery wymienione w §1 ust.3 Regulaminu jest bezpłatne.

6. Organizator dołoży wszelkich starań w celu zapewnienia prawidłowego działania Usługi. Operatorzy sieci telefonii komórkowych odpowiadają wyłącznie za usługi telekomunikacyjne umożliwiające korzystanie z Usługi.

7. Każdy z użytkowników przed zamówieniem Materiałów jest zobowiązany do zapoznania się z postanowieniami Regulaminu. Zamówienie Materiałów jest jednoznaczne z zaakceptowaniem postanowień Regulaminu przez Użytkownika.

8. W szczególności, zamawiając Usługę, użytkownik wyraża zgodę na otrzymywanie wiadomości z zamówioną treścią w częstotliwościach i o porach wskazanych w niniejszym Regulaminie lub opisach Usługi.

9. Użytkownik, przed dokonaniem zamówienia Materiałów, powinien sprawdzić, czy Materiał, w szczególności produkt multimedialny, który chciałby otrzymywać w ramach Usługi, będzie kompatybilny z jego telefonem, tj. będzie funkcjonować na posiadanym przez użytkownika modelu telefonu komórkowego (bądź na innym urządzeniu). Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zamówienie przez użytkownika Usługi, w ramach której wysyłane są Materiały przeznaczone dla innego modelu telefonu niż model telefonu użytkownika.

10. Użytkownik, chcąc zamówić Usługę MT, powinien ponadto zastosować się do ewentualnych innych wskazówek, które są dostępne w opisie Usługi lub materiałach promocyjnych.

11. Całkowitą odpowiedzialność za ewentualne błędy przy zamawianiu Usługi (w szczególności wpisanie w treści SMSa nieprawidłowej treści, wysłanie SMSa na nieprawidłowy numer skrócony) ponosi Użytkownik.

12. Wiadomość dezaktywująca Usługę o której mowa w §3 ust.6 musi być w każdym przypadku wysłana z telefonu komórkowego, dla którego dana Usługa została zamówiona (na który wysyłana jest treść Usługi).

13. W celu korzystania z zamówionych Usługi użytkownik powinien mieć włączony telefon komórkowy, na który zamówił Usługę w czasie, w jakim zgodnie z opisem Usługi ma nastąpić otrzymanie subskrybowanych Materiałów.

14. W przypadku zamawiania Materiałów w ramach Usługi, użytkownik powinien upewnić się, czy telefon posiada wystarczająco dużo wolnej pamięci niezbędnej do pobrania zamówionych przez użytkownika Materiałów.

15. Treści otrzymywane przez użytkowników w ramach Usługi mogą stanowić utwory w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Użytkownik uzyskujący Materiały w ramach Usługi ma prawo do korzystania z nich jedynie w zakresie tzw. „użytku własnego”. Użytkownik nie jest w szczególności uprawniony do udostępniania pobranych Materiałów osobom trzecim, do ich odsprzedaży oraz do modyfikowania w jakimkolwiek zakresie.

16. Treści przesyłane w ramach Usługi zawierają sceny erotyczne i są przeznaczone wyłącznie dla osób pełnoletnich 18+

§3

KORZYSTANIE Z USŁUGI

1. Opis Usługi MT (w tym informacje dotyczące linków do filmów erotycznych, które można zamówić w ramach Usługi MT) dostępne są na stronach internetowych, w reklamach prasowych i programach telewizyjnych.

2. W celu skorzystania z Usługi MT (aktywacji Usługi) użytkownik powinien wysłać na wskazany w reklamie lub w inny sposób numer specjalny (dostępowy) wiadomość SMS o podanej w reklamie lub w inny sposób treści.

3. Dostępność Usługi, szczegółowy sposób ich realizacji oraz cena za dostarczenie zależne są od operatora sieci komórkowej, z którym klient korzystający z Usługi zawarł umowę o świadczenie Usługi telekomunikacyjnych (niezależnie od rodzaju umowy, tj. pre-paid lub umowa na abonament).


TABELA 1

 

Nazwa Usługi

Numer dostępowy

Komenda aktywującza

Komenda dezaktywująca

Częstotliwość otrzymywania Materiałów

Cena za otrzymane Materiały (brutto)

Zawartość Materiałów otrzymanych bezpłatnie podczas aktywacji Usługi

Zawartość Materiałów otrzymanych cyklicznie w ramach subskrypcji MT

MT FILMY

60496

FILMY


 

lub

 


START FILMY

STOP FILMY

Dla abonentów T-Mobile, Plus i Play: Co drugi dzień

Dla abonentów Orange: Co trzeci dzień

4,92 zł

3 linki do 3 filmów

3 linki do 3 filmów

MT FILMY

60286

HD

lub

START HD

STOP HD

Codziennie

2,46 zł

5 linków do 5 filmów

3 linki do 3 filmów

MT FILMY

60296

MOKRE

lub

START MOKRE

STOP MOKRE

Codziennie

2,46 zł

3 linki do 3 filmów

3 linki do 3 filmów

MT FILMY

60296

OSTRE

lub

START OSTRE

STOP OSTRE

Codziennie

2,46 zł

1 linki do 1 filmu

1 linki do 1 filmu

MT FILMY

60296

PORNO

lub

START PORNO

STOP PORNO

Codziennie

2,46 zł

1 linki do 1 filmu

1 linki do 1 filmu

MT FILMY

60286

XXX

lub

START XXX

STOP XXX

Codziennie

2,46 zł

5 linków do 5 filmów

3 linki do 3 filmów

MT FILMY

60287

CIPY

lub

START CIPY

STOP CIPY

Codziennie

2,46 zł

3 linki do 3 filmów

3 linki do 3 filmów

MT FILMY

60287

DARMO

lub

START DARMO

STOP DARMO

Codziennie

2,46zł

3 linki do 3 filmów

3 linki do 3 filmów

MT FILMY

60286

FRIKO

lub

START FRIKO

STOP FRIKO

Codziennie

2,46zł

3 linki do 3 filmów

3 linki do 3 filmów

MT FILMY

60286

GRATIS

lub

START GRATIS

STOP GRATIS

Codziennie

2,46zł

3 linki do 3 filmów

3 linki do 3 filmów

MT FILMY

60296

SEX

lub

START SEX

STOP SEX

Codziennie

2,46zł

3 linki do 3 filmów

3 linki do 3 filmów

MT FILMY

60287

PORNO

lub

START PORNO

STOP PORNO

Codziennie

2,46zł

5 linków do 5 filmów

3 linki do 3 filmów

MT FILMY

60286

SUKI

lub

START SUKI

STOP SUKI

Codziennie

2,46zł

5 linków do 5 filmów

3 linki do 3 filmów

 

4. Organizator zastrzega sobie prawo do zawieszania Usługi.

5. Od momentu zamówienia Usługi, użytkownik będzie otrzymywał zamówione Materiały codziennie bądź w innych odstępach czasu, wynikających z Tabeli 1 powyżej bądź z opisów danych Usługi, aż do czasu dezaktywacji Usługi.

6. Dezaktywacji Usługi MT można dokonać w każdym czasie, poprzez wysłanie SMSa o treści STOP SLOWO_KLUCZOWE pod numer dostępowy odpowiedni dla danej Usługi (zgodnie z informacją w Tabeli 1 powyżej), np. STOP XXX na 60286 / STOP OSTRE na 60296 / STOP FILMY na 60496 itd.

7. Użytkownik ma prawo w każdym czasie przerwać korzystanie z Usługi jak też rozpocząć korzystanie z niej na nowo.

8. W przypadku wysłania przez Użytkownika wiadomości SMS o treści, która nie spełnia wymogów Regulaminu, Organizator wysyła zwrotną wiadomość SMS z informacją, że wiadomość SMS przesłana przez Użytkownika zawiera błędy.

9. Organizator zastrzega sobie prawo do przerwania korzystania z Usługi i zablokowania dostępu do Usługi - bez podawania przyczyny - Użytkownikowi, który wg Organizatora narusza postanowienia niniejszego Regulaminu, obowiązujące przepisy prawa lub zasady współżycia społecznego.

10. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za usterki techniczne dotyczące przesyłanie SMS-ów wynikłe po stronie Operatorów Sieci Komórkowych.

11. W trakcie trwania Usługi, Użytkownik pozostaje anonimowy i nie musi podawać jakichkolwiek danych osobowych. Jedynym elementem identyfikującym Użytkownika, umożliwiającym korzystanie z Usługi, jest numer jego telefonu.

§4

OPŁATY

1. Użytkownik obciążany jest opłatą za otrzymanie każdej wiadomości MT wysłanej do niego w ramach Usługi, przy czym wysokość opłat zależy od Usługi, z której korzysta użytkownik. Koszty wiadomości zwrotnych zależą od numeru specjalnego (dostępowego), pod który wysyłany jest SMS z zamówieniem Usługi, zgodnie z Tabelą 1

2. Opłata za pobranie Materiałów dokonywana jest przez Użytkownika za pośrednictwem operatora telekomunikacyjnego.

3. Opłaty pobierane są w drodze obciążenia rachunku telefonicznego Użytkownika (w przypadku telefonu na abonament) albo potrącenia opłaty z konta Użytkownika (w przypadku telefonu na kartę pre-paid).

4. Opłata za Usługę nie obejmuje opłat za połączenia transmisji danych podczas pobierania Materiałów na telefon. Opłaty za transmisję danych mogą być pobierane przez operatora telekomunikacyjnego oprócz opłat za subskrypcję Usługi MT, zgodnie z aktualnym cennikiem danego operatora i planem taryfowym Użytkownika.

§5

WYŁĄCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI

1. Dostawca nie ponosi odpowiedzialności za:

a. koszty poniesione przez Użytkownika, wynikające z dokonania zamówienia niezgodnie z informacjami zawartymi w opisach konkretnych Usługi bądź postanowieniami niniejszego Regulaminu;

b. niedostarczenie treści Usługi lub informacji o sposobie pobrania Materiałów w sytuacji, gdy użytkownik będzie poza zasięgiem sieci lub nie będzie miał włączonego telefonu przed upływem okresu ważności wiadomości;

c. szkody spowodowane nieprawidłowym korzystaniem przez Użytkownika z Usługi;

d. problemy w funkcjonowaniu Usługi, jeżeli nastąpiły one wskutek zdarzeń, których Organizator przy zachowaniu należytej staranności nie był w stanie przewidzieć, lub którym nie mógł zapobiec, w szczególności w przypadku problemów w funkcjonowaniu Usługi związanych z jakością Usługi świadczonych przez operatorów sieci GSM oraz zdarzeń o charakterze siły wyższej;

e. przerwy w świadczeniu Usługi zaistniałe z przyczyn technicznych (np. konserwacja, przegląd, wymiana sprzętu);

f. utratę danych spowodowaną awarią sprzętu, systemu, zmianą modelu telefonu lub tez innymi okolicznościami niezależnymi od Organizatora;

g. wykonanie połączeń, w tym połączeń SMS, przez osoby nieuprawnione z telefonu użytkownika;

h. koszty związane z ewentualnym dokonywaniem przez Użytkownika kolejnych prób zamówienia Usługi, będącego przedmiotem postępowania reklamacyjnego;

i. skorzystanie z usługi przez osobę nieuprawnioną (w tym niepełnoletnią).

2. Całkowita odpowiedzialność Dostawcy wobec użytkownika (dochodzona na podstawie jakiegokolwiek tytułu prawnego) ograniczona jest do wysokości opłat faktycznie uiszczonych przez użytkownika w związku ze skorzystaniem z Usługi.

3. Dostawca nie ponosi odpowiedzialności i nie przewiduje możliwości zwrotu opłat należnych za skorzystanie z Usługi w przypadku błędów przy zamawianiu Usługi (w szczególności wpisanie w treści SMSa nieprawidłowej treści, wysłanie SMSa na nieprawidłowy numer dostępowy itp.) lub nieposiadania przez telefon, na który mają być przesyłane Materiały, odpowiednich funkcjonalności lub odpowiedniej ilości pamięci.

§6

REKLAMACJE

1. Koszty związane z subskrypcją nie podlegają w żadnym przypadku zwrotowi i nie mogą stanowić podstawy do złożenia reklamacji z tego tytułu (reklamacje, z takimi żądaniami nie będą rozpatrywane). Wszelkie reklamacje i zastrzeżenia dotyczące korzystania z Usługi mogą być składane przez Użytkowników w następującej formie:

a. Pisemnej wraz ze szczegółowym uzasadnieniem, na adres: AK System Sp. z o.o., ul.Marszałkowska 58, Warszawa z dopiskiem MT FILMY;

b. Elektronicznej wraz ze szczegółowym uzasadnieniem za pomocą emaila na adres sms.complaints@yahoo.fr

2. Reklamacje mogą być składane przez cały czas trwania Usługi, jednakże nie później niż w terminie 14 dni od dnia jej zakończenia pod rygorem wygaśnięcia jakichkolwiek roszczeń danej osoby w związku z Usługą. Reklamacje wpływające po tym terminie nie będą rozpatrywane.

3. Reklamacje Użytkowników dotyczące Usługi będą rozpatrywane niezwłocznie, jednakże nie później niż w terminie 21 dni roboczych od daty otrzymania. Zainteresowani zostaną powiadomieni o sposobie rozpatrzenia reklamacji listem poleconym, bądź emailem na adres sms.complaints@yahoo.fr najpóźniej w ciągu 7 dni od daty rozpatrzenia reklamacji, pod warunkiem podania adresu zwrotnego, na który ma być wysłana odpowiedź.

4. Do czasu rozpatrzenia reklamacji użytkownik nie powinien składać kolejnych zamówień tej samej Usługi. W przypadku skutecznego złożenia reklamacji, Organizator poinformuje Użytkownika o wyniku rozpoznania reklamacji na adres elektroniczny lub pocztowy wskazany uprzednio przez użytkownika w zgłoszeniu reklamacyjnym.

§7

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Organizator zastrzega sobie prawo w dowolnym czasie do zmiany niniejszego Regulaminu lub innych zasad i warunków świadczenia Usługi i funkcjonowania Usługi. Informacja o zmianach będzie umieszczona na stronie internetowej www.mtserwisy.pl

2. W przypadku braku akceptacji zmian Regulaminu, użytkownik powinien dezaktywować Usługę.

3. Organizator może współpracować z innym podmiotem w celu świadczenia danej usługi. W takim przypadku realizacja usługi może wymagać przekazania przez Organizatora takiemu podmiotowi informacji niezbędnych dla realizacji Usługi, związanych z danym Użytkownikiem (w szczególności numeru telefonu komórkowego Użytkownika).

4. W związku z funkcjonowaniem Usługi Organizator będzie utrzymywać w swoich bazach danych numer telefonu komórkowego, z którego zostało wykonane połączenie, przez okres wymagany przez odpowiednie przepisy prawa, a w szczególności przez okres umożliwiający rozpatrzenie zgłoszonych reklamacji lub innych roszczeń dotyczących Usługi. Organizator nie posiada dostępu do danych osobowych użytkowników i nie ma możliwości identyfikacji Użytkownika za pośrednictwem jego numeru telefonu.

5. Do korzystania z Usługi nie mają zastosowania ulgi dla grup abonentów na opłaty abonamentowe oraz usługi dodatkowe.

6. Każdy z Uczestników ma prawo żądania zaprzestania wykorzystywania przez Organizatora swojego numeru telefonu w ramach realizacji Usługi. Żądanie takie dla swej skuteczności powinno zostać przesłane za pośrednictwem maila wraz z podaniem numeru telefonu na adres sms.complaints@yahoo.fr. Zgłoszenie powinno zawierać numer telefonu, z którego Użytkownik zamawiał Usługę.

7. wszelkie zmiany Regulaminu wchodzą w życie z dniem ich publikacji na stronie internetowej www.mtserwisy.pl

8. Regulamin dostępny jest na stronie internetowej www.mtserwisy.pl oraz w siedzibie Organizatora.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Regulamin Usługi "MT OFERTY"

§1

DEFINICJE

Następujące wyrażenia i zwroty użyte w niniejszym Regulaminie oznaczają odpowiednio:

1. "Organizator”- AK SYSTEM Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie, przy ul.Marszałkowskiej 58 zarejestrowana pod numerem KRS 0000449892

2. "Usługa” – oznacza usługę oferowaną przez Organizatora, polegającą na umożliwieniu Użytkownikowi dokonania subskrypcji otrzymywania ofert towarzyskich i erotycznych.

3. “Ogłoszenia” - ogłoszenia towarzyskie i erotyczne wraz ze zdjęciami przesyłane MMSem

3. "Numer dostępowy” - wskazany przez Organizatora numer:

60296 Orange, Polkomtel, P4, T-Mobile - bezpłatny

4. "Użytkownik”- każda osoba fizyczna, pełnoletnia i posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, będąca pełnoprawnym użytkownikiem telefonu komórkowego funkcjonującego w sieci polskiego operatora telefonii komórkowej i korzystająca z Usługi poprzez wysłanie, co najmniej jednego SMS - zgodnie z procedurą określoną w §3 niniejszego Regulaminu

5. "Regulamin”- oznacza niniejsze warunki i postanowienia, które określają zasady Usługi MT OFERTY.

§2

POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Organizator czuwa nad prawidłowym funkcjonowaniem Usługi.

2. Organizator dołoży wszelkich starań w celu zapewnienia prawidłowego działania Usługi.

3. Usługa dostępna jest dla Użytkowników 24h na dobę, aż do momentu jej odwołania przez Organizatora.

4. Usługa jest dostępna w sieciach polskich operatorów telefonii komórkowej (T-Mobile, Orange, Plus, Play), zarówno w systemie postpaid (abonamentowym) jak i prepaid (bezabonamentowym).

5. Wysyłanie wiadomości SMS aktywujących Usługi na numery wymienione w §1 ust.3 Regulaminu jest bezpłatne.

6. Organizator dołoży wszelkich starań w celu zapewnienia prawidłowego działania Usługi. Operatorzy sieci telefonii komórkowych odpowiadają wyłącznie za usługi telekomunikacyjne umożliwiające korzystanie z Usługi.

7. Każdy z użytkowników przed zamówieniem Usługi jest zobowiązany do zapoznania się z postanowieniami Regulaminu. Zamówienie Usługi jest jednoznaczne z zaakceptowaniem postanowień Regulaminu przez Użytkownika.

8. W szczególności, zamawiając Usługę, użytkownik wyraża zgodę na otrzymywanie wiadomości z zamówioną treścią w częstotliwościach i o porach wskazanych w niniejszym Regulaminie lub opisach Usługi.

9. Użytkownik, przed dokonaniem zamówienia Usługi, powinien sprawdzić, czy zdjęcia, które są integralną częścią Usługi, będą kompatybilne z jego telefonem, tj. będą funkcjonować na posiadanym przez użytkownika modelu telefonu komórkowego (bądź na innym urządzeniu). Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zamówienie przez użytkownika Usługi, w ramach której wysyłane są zdjęcia przeznaczone dla innego modelu telefonu niż model telefonu użytkownika.

10. Użytkownik, chcąc zamówić Usługę MT, powinien ponadto zastosować się do ewentualnych innych wskazówek, które są dostępne w opisie Usługi lub materiałach promocyjnych.

11. Całkowitą odpowiedzialność za ewentualne błędy przy zamawianiu Usługi (w szczególności wpisanie w treści SMSa nieprawidłowej treści, wysłanie SMSa na nieprawidłowy numer skrócony) ponosi Użytkownik.

12. Wiadomość dezaktywująca Usługę o której mowa w §3 ust.6 musi być w każdym przypadku wysłana z telefonu komórkowego, dla którego dana Usługa została zamówiona (na który wysyłana jest treść Usługi).

13. W celu korzystania z zamówionych Usługi użytkownik powinien mieć włączony telefon komórkowy, na który zamówił Usługę w czasie, w jakim zgodnie z opisem Usługi ma nastąpić otrzymanie subskrybowanych Ogłoszeń.

14. W przypadku zamawiania Ogłoszeń w ramach Usługi, użytkownik powinien upewnić się, czy telefon posiada wystarczająco dużo wolnej pamięci niezbędnej do pobrania zamówionych przez użytkownika Ogłoszeń.

15. Treści otrzymywane przez użytkowników w ramach Usługi mogą stanowić utwory w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Użytkownik uzyskujący Ogłoszenia w ramach Usługi ma prawo do korzystania z nich jedynie w zakresie tzw. „użytku własnego”. Użytkownik nie jest w szczególności uprawniony do udostępniania pobranych Ogłoszeń osobom trzecim, do ich odsprzedaży oraz do modyfikowania w jakimkolwiek zakresie.

16. Treści przesyłane w ramach Usługi zawierają treści erotyczne i są przeznaczone wyłącznie dla osób pełnoletnich 18+

§3

KORZYSTANIE Z USŁUGI

1. Opis Usługi MT (w tym informacje dotyczące linków do filmów erotycznych, które można zamówić w ramach Usługi MT) dostępne są na stronach internetowych, w reklamach prasowych i programach telewizyjnych.

2. W celu skorzystania z Usługi MT (aktywacji Usługi) użytkownik powinien wysłać na wskazany w reklamie lub w inny sposób numer specjalny (dostępowy) wiadomość SMS o podanej w reklamie lub w inny sposób treści.

3. Dostępność Usługi, szczegółowy sposób ich realizacji oraz cena za dostarczenie zależne są od operatora sieci komórkowej, z którym klient korzystający z Usługi MT zawarł umowę o świadczenie Usługi telekomunikacyjnych (niezależnie od rodzaju umowy, tj. pre-paid lub umowa na abonament).

 

TABELA 1

Nazwa Usługi

Numer dostępowy

Komenda aktywującza

Komenda dezaktywująca

Częstotliwość otrzymywania Materiałów

Cena za otrzymane Materiały (brutto)

Zawartość Materiałów otrzymanych bezpłatnie podczas aktywacji Usługi

Zawartość Materiałów otrzymanych cyklicznie w ramach subskrypcji MT

MT OFERTY

60296

OFERTY
 lub
START OFERTY

STOP OFERTY

Codziennie

2,46 zł

3 oferty

3 oferty

4. Organizator zastrzega sobie prawo do zawieszania Usługi.

5. Od momentu zamówienia Usługi, użytkownik będzie otrzymywał zamówione Ogłoszenia codziennie bądź w innych odstępach czasu, wynikających z Tabeli 1 powyżej bądź z opisów danych Usługi, aż do czasu dezaktywacji Usługi.

6. Dezaktywacji Usługi MT można dokonać w każdym czasie, poprzez wysłanie SMSa o treści STOP SLOWO_KLUCZOWE pod numer dostępowy odpowiedni dla danej Usługi (zgodnie z informacją w Tabeli 1 powyżej), tj. STOP OFERTY na 60296

7. Użytkownik ma prawo w każdym czasie przerwać korzystanie z Usługi jak też rozpocząć korzystanie z niej na nowo.

8. W przypadku wysłania przez Użytkownika wiadomości SMS o treści, która nie spełnia wymogów Regulaminu, Organizator wysyła zwrotną wiadomość SMS z informacją, że wiadomość SMS przesłana przez Użytkownika zawiera błędy.

9. Organizator zastrzega sobie prawo do przerwania korzystania z Usługi i zablokowania dostępu do Usługi - bez podawania przyczyny - Użytkownikowi, który wg Organizatora narusza postanowienia niniejszego Regulaminu, obowiązujące przepisy prawa lub zasady współżycia społecznego.

10. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za usterki techniczne dotyczące przesyłanie SMS-ów wynikłe po stronie Operatorów Sieci Komórkowych.

11. W trakcie trwania Usługi, Użytkownik pozostaje anonimowy i nie musi podawać jakichkolwiek danych osobowych. Jedynym elementem identyfikującym Użytkownika, umożliwiającym korzystanie z Usługi, jest numer jego telefonu.

§4

OPŁATY

1. Użytkownik obciążany jest opłatą za otrzymanie każdej wiadomości MT wysłanej do niego w ramach Usługi, przy czym wysokość opłat zależy od Usługi, z której korzysta użytkownik. Koszty wiadomości zależą od numeru specjalnego (dostępowego), pod który wysyłany jest SMS z zamówieniem Usługi, zgodnie z Tabelą 1

2. Opłata za pobranie Ogłoszeń dokonywana jest przez Użytkownika za pośrednictwem operatora telekomunikacyjnego.

3. Opłaty pobierane są w drodze obciążenia rachunku telefonicznego Użytkownika (w przypadku telefonu na abonament) albo potrącenia opłaty z konta Użytkownika (w przypadku telefonu na kartę pre-paid).

4. Opłata za Usługę nie obejmuje opłat za połączenia transmisji danych podczas pobierania Ogłoszeń na telefon. Opłaty za transmisję danych mogą być pobierane przez operatora telekomunikacyjnego oprócz opłat za subskrypcję Usługi MT, zgodnie z aktualnym cennikiem danego operatora i planem taryfowym Użytkownika.

§5

WYŁĄCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI

1. Dostawca nie ponosi odpowiedzialności za:

a. koszty poniesione przez Użytkownika, wynikające z dokonania zamówienia niezgodnie z informacjami zawartymi w opisach konkretnych Usługi bądź postanowieniami niniejszego Regulaminu;

b. niedostarczenie treści Usługi lub informacji o sposobie pobrania Ogłoszeń w sytuacji, gdy użytkownik będzie poza zasięgiem sieci lub nie będzie miał włączonego telefonu przed upływem okresu ważności wiadomości;

c. szkody spowodowane nieprawidłowym korzystaniem przez Użytkownika z Usługi;

d. problemy w funkcjonowaniu Usługi, jeżeli nastąpiły one wskutek zdarzeń, których Organizator przy zachowaniu należytej staranności nie był w stanie przewidzieć, lub którym nie mógł zapobiec, w szczególności w przypadku problemów w funkcjonowaniu Usługi związanych z jakością Usługi świadczonych przez operatorów sieci GSM oraz zdarzeń o charakterze siły wyższej;

e. przerwy w świadczeniu Usługi zaistniałe z przyczyn technicznych (np. konserwacja, przegląd, wymiana sprzętu);

f. utratę danych spowodowaną awarią sprzętu, systemu, zmianą modelu telefonu lub tez innymi okolicznościami niezależnymi od Organizatora;

g. wykonanie połączeń, w tym połączeń SMS, przez osoby nieuprawnione z telefonu użytkownika;

h. koszty związane z ewentualnym dokonywaniem przez Użytkownika kolejnych prób zamówienia Usługi, będącej przedmiotem postępowania reklamacyjnego;

i. skorzystanie z usługi przez osobę nieuprawnioną (w tym niepełnoletnią).

2. Całkowita odpowiedzialność Dostawcy wobec użytkownika (dochodzona na podstawie jakiegokolwiek tytułu prawnego) ograniczona jest do wysokości opłat faktycznie uiszczonych przez użytkownika w związku ze skorzystaniem z Usługi.

3. Dostawca nie ponosi odpowiedzialności i nie przewiduje możliwości zwrotu opłat należnych za skorzystanie z Usługi w przypadku błędów przy ich zamawianiu (w szczególności wpisanie w treści SMSa nieprawidłowej treści, wysłanie SMSa na nieprawidłowy numer dostępowy itp.) lub nieposiadania przez telefon, na który mają być przesyłane Ogłoszenia, odpowiednich funkcjonalności lub odpowiedniej ilości pamięci.

§6

REKLAMACJE

1. Koszty związane z subskrypcją nie podlegają w żadnym przypadku zwrotowi i nie mogą stanowić podstawy do złożenia reklamacji z tego tytułu (reklamacje, z takimi żądaniami nie będą rozpatrywane). Wszelkie reklamacje i zastrzeżenia dotyczące korzystania z Usługi mogą być składane przez Użytkowników w następującej formie:

a. Pisemnej wraz ze szczegółowym uzasadnieniem, na adres: Ak System Sp. z o.o., ul.Marszałkowska 58, Warszawa z dopiskiem MT FILMY;

b. Elektronicznej wraz ze szczegółowym uzasadnieniem za pomocą emaila na adres sms.complaints@yahoo.fr

2. Reklamacje mogą być składane przez cały czas trwania Usługi, jednakże nie później niż w terminie 14 dni od dnia jej zakończenia pod rygorem wygaśnięcia jakichkolwiek roszczeń danej osoby w związku z Usługą. Reklamacje wpływające po tym terminie nie będą rozpatrywane.

3. Reklamacje Użytkowników dotyczące Usługi będą rozpatrywane niezwłocznie, jednakże nie później niż w terminie 21 dni roboczych od daty otrzymania. Zainteresowani zostaną powiadomieni o sposobie rozpatrzenia reklamacji listem poleconym, bądź emailem na adres sms.complaints@yahoo.fr najpóźniej w ciągu 7 dni od daty rozpatrzenia reklamacji, pod warunkiem podania adresu zwrotnego, na który ma być wysłana odpowiedź.

4. Do czasu rozpatrzenia reklamacji użytkownik nie powinien składać kolejnych zamówień tej samej Usługi. W przypadku skutecznego złożenia reklamacji, Organizator poinformuje Użytkownika o wyniku rozpoznania reklamacji na adres elektroniczny lub pocztowy wskazany uprzednio przez użytkownika w zgłoszeniu reklamacyjnym.

§7

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Organizator zastrzega sobie prawo w dowolnym czasie do zmiany niniejszego Regulaminu lub innych zasad i warunków świadczenia Usługi i funkcjonowania Usługi. Informacja o zmianach będzie umieszczona na stronie internetowej www.mtserwisy.pl

2. W przypadku braku akceptacji zmian Regulaminu, użytkownik powinien dezaktywować Usługę.

3. Organizator może współpracować z innym podmiotem w celu świadczenia danej usługi. W takim przypadku realizacja usługi może wymagać przekazania przez Organizatora takiemu podmiotowi informacji niezbędnych dla realizacji Usługi, związanych z danym Użytkownikiem (w szczególności numeru telefonu komórkowego Użytkownika).

4. W związku z funkcjonowaniem Usługi Organizator będzie utrzymywać w swoich bazach danych numer telefonu komórkowego, z którego zostało wykonane połączenie, przez okres wymagany przez odpowiednie przepisy prawa, a w szczególności przez okres umożliwiający rozpatrzenie zgłoszonych reklamacji lub innych roszczeń dotyczących Usługi. Organizator nie posiada dostępu do danych osobowych użytkowników i nie ma możliwości identyfikacji Użytkownika za pośrednictwem jego numeru telefonu.

5. Do korzystania z Usługi nie mają zastosowania ulgi dla grup abonentów na opłaty abonamentowe oraz usługi dodatkowe.

6. Każdy z Uczestników ma prawo żądania zaprzestania wykorzystywania przez Organizatora swojego numeru telefonu w ramach realizacji Usługi. Żądanie takie dla swej skuteczności powinno zostać przesłane za pośrednictwem maila wraz z podaniem numeru telefonu na adres sms.complaints@yahoo.fr. Zgłoszenie powinno zawierać numer telefonu, z którego Użytkownik zamawiał Usługę. Wysłanie takiego zgłoszenia nie jest równoznaczne z rezygnacją z Usługi subskrypcyjnej – rezygnacja opisana jest w §3 ust.6

7. wszelkie zmiany Regulaminu wchodzą w życie z dniem ich publikacji na stronie internetowej www.mtserwisy.pl

8. Regulamin dostępny jest na stronie internetowej www.mtserwisy.pl oraz w siedzibie Organizatora.